Regulamin serwisu specnagodziny.pl

Regulamin serwisu specnagodziny.pl

Regulamin strony specnagodziny.pl

I. Pojęcia ogólne

 • Serwis – serwis internetowych „specnagodziny.pl”, działających pod adresem https://specnagodziny.pl
 • Usługa – wykonywana przez Usługodawcę działalność, polegająca na realizacji montażu lub naprawy, zleconego przez Usługobiorcę.
 • Usługodawca – firma ” Spec Na Godziny ” z adresem siedziby: ul. Mrozowa 20A lok. D8, 31-752 Kraków, NIP:6793133175 ; REGON: 365278020.
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.
 • Koszt usługi – wartość, wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą jest zobowiązany zapłacić Usługobiorca za udzielenie usługi. Kwota zawiera podatek VAT 23%.

  II. Postanowienia ogólne
 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu, w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.III. Warunki używania serwisu
 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z Internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyber bezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.IV. Warunki komunikacji w Serwisie 
 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci kalendarza do rezerwacji.
 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności„, stanowiącą integralną część Regulaminu.V. Warunki płatności 
 • Usługobiorca może dokonać płatności za pośrednictwem Serwisu oraz partnera Przelewy24.pl. Regulamin płatności jest dostępny na stronie przelewy24.pl oraz tutaj:PayPro przetwarza Twoje dane osobowe w celu związanym ze świadczeniem przez PayPro usług płatniczych.
  Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty wskazane w punkcie V obowiązku informacyjnego tj. podmioty współpracujące z PayPro w procesie realizacji płatności. Są to między innymi odbiorcy płatności, inni dostawcy usług płatniczych, agent PayPro czy podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od PayPro informacji związanych z działalnością PayPro, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec PayPro. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych w tym ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzana, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądania dostępu do swoich danych oraz do uzyskania ich kopii. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Twoje dane nie będą również udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacjom międzynarodowym. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia kontynuowanie procesu płatniczego. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się tutaj.

   

  VI. Zwroty i reklamacje

  Zwroty i reklamacje są rozpatrywane według regulaminu PayPro.

  VII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
 • Płeć
 • Wiek
 • Zainteresowania
  Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych
 • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
 • Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

VIII. Prawa autorskie

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

IX. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@specnagodziny.pl
  • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 794 622 454
 • Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.Polityka prywatności

  Niniejsza informacja dotyczy plików cookie wykorzystywanych na stronach administrowanych przez Spec na godziny z siedzibą w Krakowie (ul. Mrozowa 20A lok. D15, 31-752 Kraków).

  Pliki cookie

  Pliki cookie to dane informatyczne przechowywane w pamięci urządzeń końcowych (komputera, laptopa, tabletu, telefonu), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te umożliwiają identyfikację urządzenia końcowego zapewniając poprawne wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do indywidualnych preferencji użytkownika. Dane zbierane w sposób automatyczny to głównie: dane statystyczne, adres IP oraz inne numery identyfikacyjne urządzeń.

  Stosowane pliki cookie

  Na stronach zarządzanych przez Spec na godziny stosowane są dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które zostają usunięte wraz z wyłączeniem oprogramowania służącego do korzystania z usług Spec na godziny. Pliki stałe pozostają w pamięci urządzenia końcowego do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika przeglądarki lub do czasu wygaśnięcia, określonego w parametrach funkcyjnych plików cookie.

  Ponadto, biorąc pod uwagę cel stosowania przez serwis plików cookie, możemy je podzielić na:

  1. niezbędne: przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie działania podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej; strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek
  2. preferencyjne: umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.
  3. statystyczne: pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
  4. marketing: stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych; celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

  Cel wykorzystywania pliki cookie

  Głównym celem plików cookie jest zapewnienie ciągłości korzystania z serwisu oraz dostosowanie zawartości stron do preferencji jej użytkownika. Spec na godziny wykorzystuje także pliki cookie dla własnych potrzeb takich jak zbieranie anonimowych statystyk pozwalających na ulepszanie funkcjonalności serwisu. Ponadto na stronach zarządzanych przez Spec na godziny stosowane są marketingowe pliki cookie umożliwiające wyświetlanie reklam dostosowanych do potrzeb użytkowników.

  Podstawy prawne przetwarzania plików cookie oraz czas ich przechowywania

  Spec na godziny przetwarza niezbędne pliki cookie (absolutnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w tym utrzymania sesji po zalogowaniu) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Niezbędne pliki cookie są przechowywane są przez 1 dzień od momentu ich zapisania.

  Spec na godziny przetwarza preferencyjne pliki cookie, które pozwalają na zapamiętywanie ustawień serwisu wybranych przez użytkownika, dzięki czemu korzystanie z serwisu jest sprawniejsze, pliki te przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  Spec na godziny przetwarza statystyczne pliki cookie (umożliwiają tworzenie anonimowych statystyk, które pozwalają lepiej zrozumieć preferencje użytkowników i poprzez ich analizę ulepszyć i rozwijać funkcjonalności) na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Statystyczne pliki cookie w zależności od konkretnego typu przechowywane są przez czas trwania sesji lub maksymalnie 2 lat od dnia ich zapisania.

  Spec na godziny przetwarza marketingowe pliki cookie (umożliwiają wyświetlanie reklam, które są dostosowane do preferencji użytkownika) na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Marketingowe pliki cookie przechowywane są jedynie przez czas trwania sesji, to jest do momentu zamknięcia serwisu zarządzanego przez Spec na godziny.

  Zarządzanie plikami cookie

  Użytkownik przed wejściem na strony serwisów zarządzanych przez Spec na godziny może wyrazić zgodę na zapisywanie preferencyjnych, statystycznych i marketingowych plików cookie. Niezbędne pliki cookies są zapisywane automatycznie, ponieważ ich brak może negatywnie wpływać na wybrane funkcjonalności serwisów.

  W każdej chwili użytkownik może usunąć pliki cookie korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej.

  Ustawienia można także zmienić korzystając z naszej Deklaracji dotyczącej plików cookie dostępnej pod linkiem w lewym dolnym rogu strony.

  Stosowanie przez Spec na godziny pliki cookie nie powodują uszkodzenia komputera użytkownika ani zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.